TARIEVEN

BASISTARIEVEN UW MOMENT BV

Factuurvoorwaarden


  • Artikel 1

De factuur moet betaald worden binnen de 20 kalenderdagen na factuurdatum. Alle onze facturen zijn betaalbaar contant, op onze maatschappelijke zetel met adres: Heiveldstraat, 313, 9040 te Gent.

 

  • Artikel 2

Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder 
dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 %, met een minimum van EUR 50 en met een nalatigheidsinterest van 10 % per jaar.


  • Artikel 3

Indien de klant de overeenkomst, zij het mondeling of schriftelijk gemaakt, verbreekt of annuleert; indien de klant de overeenkomst, zij het mondeling of schriftelijk gemaakt, gedeeltelijk verbreekt of annuleert; of indien de overeenkomst, zij het mondeling of schriftelijk gemaakt, door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 75 % van het totaalbedrag zoals vermeld op de factuur.

 

  • Artikel 4

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel te Gent bevoegd.

Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

 

  • Artikel 5

Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing.

Prijzen


Basisprijs diensten:

  • Geboortefeest of doop: 170 euro
  • Huwelijk: 320 euro
  • Begrafenis of crematie: tarief afhankelijk van de formule, na onderling overleg bepaald.


Vervoerskosten


Gratis binnen een straal van 30km.

+ 30km: 0.50 €/km.


Rituelen zijn een belangrijke bijdrage aan

de geestelijke gezondheid. 


M. Van den Berg 

Rituelen zijn een belangrijke bijdrage aan

de geestelijke gezondheid. 


M. Van den Berg 

Copyright © Uw Moment